Gli archivi del silenzio 2019

GLI ARCHIVI DEL SILENZIO di F. Ramponi Wien 2019

La relazione in Hegel

FEDERICO RAMPONI – LORENZONI, La relazione in Hegel, Wien 2012